Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door stichting Muye en de daarbij horende handelsnamen “Muye Dojang” en “Spirit Taekwon-do”.

Erecode

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van stichting Muye geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Stichting Muye kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
 2. Stichting Muye is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
 3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van stichting Muye, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
 4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van stichting Muye.

Contributie

 1. De contributie wordt bepaald voor een periode van een jaar. In dit bedrag is rekening gehouden met vakanties, feestdagen en lesuitval,
 2. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per maand. De deelnemer ontvangt rond de 24e van de maand een factuur per mail en is zelf verantwoordelijk voor tijdig betaling van de contributie.
 3. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.
 4. Bij een achterstand van drie maanden heeft stichting Muye het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode totdat betaling is geschied, dan wel de deelnameovereenkomst is beëindigd.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige blessure en daardoor langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Dit kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met de administratie.
 6. Afschrijving van de contributie gaat door tot er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden.
 7. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door stichting Muye eenmaal per jaar worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ten minste twee maanden tevoren een schriftelijke mededeling.

Overeenkomst, opzegging en opzegtermijn

 1. De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, en kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen.
 2. Opzegtermijn omvat 1 maand. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.
 3. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld.
 4. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus kan uitsluitend vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus gestelde voorwaarden.

Datum: 1 oktober 2018